Rora Bhâsa

A. Pengertian Dalam sementara pengertiannya adalah bahasa khas orang Madura yang sebenarnya salah, tapi tidak baik disalahkan karena bahasa tersebut telah menjadi kebiasaan dan sudah dianggap lumrah. Rora Bhâsa éngghi ka'ḍinto bhâsa sê sala namong kappra tor ta' kêngêng êsala'aghi. Dalam definisinya yang lain, Rora Bhâsa adalah cara orang Madura mengungkapkan bahasa dengan cara menyingkat [...]

Iklan

Bhângsalan Madhurâ

https://youtu.be/rbqQEXXbpJg A.    Pengertian Adalah bentuk atau gaya ucap sastra Bahasa Madura yang memiliki rasa bahasa yang unik; menyembunyikan 'arti kata' yang tidak langsung. Yakni, dengan cara mencari kata longêt (bahasa yang menarik, bumbu kalimat) yang diambil dari kata asal (kependekan nama) dari bhângsalan yang dikandung dalam okara (kalimat) tersebut. Untuk membuat kalimat bhângsalan, sebelumnya kita [...]

Pidato Bahasa Madura

NGAJI BASA, NGAJINE BADAN Assalamu'alaikum wr. wb. Ka'atora dha' se molja: Katowa TP PKK Kacamadan Kottha Songennep. Se molja: Dewan Juri, Pengurus TP PKK Disa otaba Kalora'an Kottha Songennep. Para rabu se ekasennengnge Allah.. Alhamdulillah... Kabidan ator, langkong parjuga, ngereng badan kaula sadaja areng-sareng ngonjuggagi poji sokkor dha' Se Amorba jagat: Allahu Subhanahu wa Ta'ala.. [...]

Part 4: Pantun Ironi & Jenaka

86 Ka Ghiliyâ taḍâ' ombâ' Bâḍâ ombâ' taḍâ' ghilina Abinéya taḍâ' enḍâ' Bâḍâ enḍâ' taḍâ' ghighina 87 Ngala' lalang ngébâ ghunténg Lalang panḍâ' cé' bânnya'na Abâ' palang bulâ tétténg Ajhâlân taḍâ' teppa'na 88 Ḍâ' ngenḍâ' ngajhumé tolang Sajân segghut sampé' néléng Mon abâ' nojjhuné palang Gur-margut ésangka maléng 89 Dlima méra cé' manéssa Étambi' sambi [...]

Part 3: Pantun Romantis

61 Ngerra' koko ghân sakoné' Klabân laddhing ḍâ' pakséna Séra néko dhika alé' Parabân seḍḍhâ' robâna 62 Ka Taraté Pajikaran Terros ngara ḍâ' ka Lénteng Sabbhân aré kér-pékkéran Ngantos dhika ta' ḍhik ḍâteng 63 Ka Poterran ngébâ koḍung Ngébâ sampér kaén jita Kér-pékkéran ta' ḍhik téḍung Sé épékkér coma dhika 64 Jhuko' jhubit jhuko' tono [...]

Part 2: Pantun Nasihat

41 Ngala' cobbhu' bâḍḍhâ séré Séré beccé' temmo ora' Bhuppa' bhâbbhu' kaneserré Jhâ' sampé' alabân oca' 42Aménnya'a acokoraAséséra akaca tantoKaénga'é sé méyaraPékkér sossa tompang lesso Kaca Kapéng 8 43 Ngala' aéng labân maddhu Dhuli totta' kajhâmowa Ḍâ' réng towa ana' kodhu Toro' oca' salanjhângnga 44 Klambhi poté sapa rowa É tanangnga ngébâ sorat Mon abhâkté [...]

Part 1: Pantun Religi

Angghidhânnépon Drs. H. Muakmam (Bângaseppo Pakem Maddhu, Pamekasan) Kaca Kapéng 01 01Clana napé clana konaClana kona clana ésolamGhâma napé sé sampornaSé samporna ghâma Islam 02Mellé lonthong labân élatNgébâ élat Aré SattoSé séttong maos syahadâtSé ḍuwâ' solat léma bâkto 03 Ngébâ calo' Aré Salasa Pamoléna mellé kaén Nomer tello' apowasa Péttrana jhâ' kaloppaén 04Dhâlimana pon marokaÉkakana [...]

Contoh Sambutan Temang Manten dalam Bahasa Madura dari Pihak Mempelai Pria

Ḍhâḍhâbun ḍâri Bhisan Laké' 1) Salam pamokka' … … …2) Okara éssé: akadhi jhâjhârbâ'ân é bâbâ ka'ḍinto. Parjughâ kéraépon anglébâdhi ator kabidhân bhâdhân kaulâ, ngéréng paḍâ meltas meltés lothéya ngonjugghâghi pojhi sokkor ḍâ’ Poser Cahjâ; Ghusté Allah Sé Amorbhâ alam. Alhamdulillah, marghâ sadhâjâ ka’ḍinto tanto ampon asareng bhinareng tométa karsaépon Ghusté Allah, Sé Amorbhâ jhâghât, [...]

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai